Žiaci a klauni
Detská párty
Deti hrajú predstavenie
Svojka detí
V divadle
Detičky zo škôlky na predstavení
Krásna Zuzka sa bavý s deťmi
Predstavenie učiteľov deťom
Škôlkárske práce
Detský floorball
Topka-2018-11
Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna
Drotárska cesta 48, 811 04 Bratislava

Poplatky

V zmysle zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) je stanovená výška poplatku za internát, ŠKD a MŠ podľa aktuálneho životného minima na nezaopatrené dieťa nasledovne:

• poplatok za ŠKD do výšky 7,5 % teda do 9,20 €
• poplatok za MŠ do výšky 15 % teda do 18,41 €
• poplatok za internát do výšky 45 % teda do 55,24 €

Riaditeľstvom školy boli poplatky na tento školský rok stanovené takto:

• ŠKD 9,00 €
• Materská škola 15,00 €
• Internát 20,00 €

Pri druhom súrodencovi sa poplatky krátia o polovicu, pri treťom sa poplatok neplatí. Rodičom v hmotnej núdzi a na úrovni životného minima sa poplatky odpúšťajú.
V MŠ neplatia deti v predškolskej triede.

Poplatky sa uhrádzajú na bankový účet SK94 8180 0000 0070 0018 4294. Možno uhradiť vopred na celý štvrťrok, polrok alebo celý školský rok. Pre tých, ktorí uprednostňujú platbu poštovou poukážkou, budú tieto k dispozícii na vrátnici školy.

Poplatky za stravu:

Dochádzajúci
Materská škola 2,30 € denne
Žiaci do 11 rokov 3,30 € denne
Žiaci nad 11 rokov 3,60 € denne
Žiaci 15 až 19 rokov 3,90 € denne

Internátne deti a žiaci
Materská škola 3,06 € denne
Žiaci do 11 rokov 5,30 € denne
Žiaci nad 11 rokov 5,75 € denne
Žiaci 15 až 19 rokov 6,20 € denne

Dotácia na stravu na jeden obed je 1,40 €, 2,10 €, 2,30 € a 2,30 € podľa kategórií vyššie. Táto suma sa odpočíta v mesačnom šeku. K výslednej sume je pripočítaný poplatok za réžiu na jedného stravníka – 5,00 € mesačne.

Poplatok sa uhrádza na základe poštovej poukážky zo školskej jedálne na presnú sumu. Poplatok je nutné uhradiť do 10. dňa v mesiaci.

Dôrazne upozorňujeme na potrebu odhlásiť stravu, ak je dieťa choré, pretože vtedy nemôže byť použitá dotácia na stravu a tento deň Vám bude účtovaná plná suma.