Žiaci a klauni
Detská párty
Deti hrajú predstavenie
Svojka detí
V divadle
Detičky zo škôlky na predstavení
Krásna Zuzka sa bavý s deťmi
Predstavenie učiteľov deťom
Škôlkárske práce
Detský floorball
Topka-2018-11
Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna
Drotárska cesta 48, 811 04 Bratislava

Ako pracujeme:

MŠ začala svoju špeciálno-pedagogickú výchovno-vzdelávaciu činnosť na podnet rodičov a pedagogických pracovníkov, aby pomohla deťom so sluchovým postihnutím čo najrýchlejšie sa začleniť do bežného života a komunikovať so svojim prostredím.

Pomoc prekonať komunikačné bariéry pokladáme za prvotnú a najzákladnejšiu úlohu. Snaží sa o to tím erudovaných a zanietených odborníkov z oblasti špeciálnej pedagogiky, logopédie a psychológie. Tomuto cieľu je prispôsobený aj program MŠ, ktorý sa opiera o štátny vzdelávací program ISCED 0 pre bežné materské školy. Ten je podporený špeciálno-pedagogickými metódami, ktoré sú založené na rozvoji myslenia a pamäti, sluchových a rečových schopností dieťaťa.

Medzi tieto patrí:

Individuálna logopedická intervencia

Kanisterapia

Dramatoterapia

Saunovanie

Kolorit tohto snaženia dokresľuje interiér a exteriér MŠ. Poloha MŠ v Starom Meste ponúka množstvo športových, kultúrnych, poznávacích a estetických zážitkov, dostupných deťom v ranom i predškolskom veku. Deti sú pravidelnými návštevníkmi zoologickej a botanickej záhrady, galérií, múzeí, divadiel, množstva výstav, môžu si vyskúšať rôzne druhy športov, ktoré naše mesto ponúka.

Deťom na internáte pomáhame sprístupniť reálny život v obchodoch, cukrárni, reštaurácií, atď., čím stimulujeme ich komunikačnú schopnosť a socializáciu.

Na zlepšenie spolupráce s rodinou vytvárame priestor na každodennú konzultáciu, cieľom ktorej je zabezpečiť spoločné smerovanie rastu dieťaťa. Sme otvorení každému návrhu a podnetu, ktorý zvyšuje kvalitu a efektivitu spolupráce.

Deti sú rozdelené do štyroch tried s maximálnym počtom detí 8, čo garantuje individuálny prístup ku každému dieťaťu.

Triedy ponúkajú príjemné prostredie rešpektujúce individuálne potreby dieťaťa, ktoré ponúka možnosť hry, tvorivosti a v kolektíve rozvíjanie sociálnych kontaktov.

Deti majú možnosť rozvíjať svoje záujmy, tvorivosť a fantáziu pomocou centier varenia, kaderníctva, pohybu a relaxácie, dielní atď.