Žiaci a klauni
Detská párty
Deti hrajú predstavenie
Svojka detí
V divadle
Detičky zo škôlky na predstavení
Krásna Zuzka sa bavý s deťmi
Predstavenie učiteľov deťom
Škôlkárske práce
Detský floorball
Topka-2018-11
Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna
Drotárska cesta 48, 811 04 Bratislava

Individuálna logopedická intervencia v Materskej škole

Dr. Magdaléna Romančíková, PhD.

Logopedická intervencia prebieha počas edukačných aktivít v logopedickej miestnosti, v ktorej logopéd pracuje s každým dieťaťom individuálne.

U detí s CI (kochleárny implantát) je individuálna logopedická intervencia (ILI) zameraná na rozvíjanie sluchových návykov – počúvanie, vnímanie jazyka, vyjadrovanie sa jazykom, reč, poznávanie a sociálnu komunikáciu.

U detí s načúvacím aparátom je ILI zameraná na rozvíjanie sluchových schopností – detekciu, diskrimináciu, identifikáciu a porozumenie – na úrovni zvukov, foném, slabík, slov, slovných spojení, viet a súvislého rečového prejavu.

U detí s narušenou komunikačnou schopnosťou (bez sluchového postihnutia) je ILI zameraná na odstraňovanie dyslálie (rotacizmu, sigmatizmu, lambdacizmu) a ďalších narušení komunikácie (narušenie plynulosti komunikácie - zajakavosť a pod.).

Celkovo je ILI zameraná na rozvíjanie obsahovej, formálnej a pragmatickej zložky komunikačných schopností detí:

Logopéd sa zameriava aj na poznávanie a aktívne využívanie pomocných artikulačných znakov, ktoré uľahčujú identifikáciu hlásky zvukového jazyka pri artikulácii, využívajúc pri tom jednu alebo viacero charakteristík slovenských hlások napr. znelosť, neznelosť, nosovosť, postavenie jazyka, miesto a spôsob artikulácie.

Celkovo je ILI zameraná na rozvíjanie obsahovej, formálnej a pragmatickej zložky komunikačných schopností detí:

U niektorých detí je možná aplikácia Tréningu fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina, ktorý pozostáva zo štyroch základných etáp:

Tréning fonematického uvedomovania je zameraný na rozvoj kľúčových schopností potrebných pre úspešné osvojovanie si čítania a uvedomovanie si dĺžky jednotlivých slov pri artikulácii.

V rámci ILI sa logopéd venuje nielen rozvíjaniu aktívnej, ale aj pasívnej slovnej zásoby, ktorá umožňuje dieťaťu chápať inštrukcie a rozumieť situáciám. Pri tom využíva tréning odzerania.

Logopéd vykonáva tiež Orofaciálnu regulačnú terapiu – ORT, podľa argentínskeho lekára Castilla Moralesa. Ide o špecializovanú reflexnú metodiku pre oblasť úst a tváre. Zameriava sa na činnosť tvárových svalov, prehĺtanie a rečový prejav. Cieľom tejto techniky je lepšia pohyblivosť jazyka, zmena jeho polohy. Súčasne sa normalizuje svalové napätie, uvoľňuje čeľusť, zmierňuje škrípanie zubov. Upravuje a stimuluje sa dýchanie, čo má veľký význam pre rozvoj reči a celkový psychomotorický vývin. Z hľadiska komunikačných schopností ORT ovplyvňuje hlavne foneticko-fonologickú rovinu jazyka, pretože dochádza k úprave anatomických pomerov v ústnej dutine.

Ostatné materiály sú len na vyžiadanie.

Ak máte prístupové meno a heslo, kliknite SEM . . .